Bölüm Hakkında

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

KURULUŞ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1975 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı olarak Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu adıyla kurulmuş, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanarak eğitim–öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 1992 yılında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte Fakülteye dönüşerek Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin çekirdeğini oluşturmuştur. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılında öğretime başlamıştır. Daha sonrasında buna ek olarak 2017-2018 öğretim yılında da İkinci Öğretime başlamıştır.  

KAZANILAN YETERLİK

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ alanında lisans diploması verilir.

YETERLİLİK DÜZEYİ

Lisans

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünde programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’ne ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, daha önceki yükseköğretim bölüm/programlarında başardıkları derslerin kredileri ve bu derslerden aldıkları başarı notları ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırdıkları bölüm ve programa aktarılır. Tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

KABUL VE KAYIT ŞARTLARI

Ülkemizde, üniversitelere giriş için YGS seçme sınavında başarılı olmak gereklidir. T.C. vatandaşları için Lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana bağlıdır. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir.

Kayıt için gerekli belgeler;
1 - Lise ve dengi okul diploması,
2 - ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yerleştirme Koşulları aşağıdaki gibidir. 

Bölüm

Puan Türü

Kontenjan

Yerleşen

Taban Puan

Başarı Sırası

ÇEEİ

(I. Öğretim)

TM-1

70

72

249,49782

316.508

ÇEEİ

(II. Öğretim)

TM-1 70 72 228,17511 405.500

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

PROGRAM PROFİLİ

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde, yürütülen eğitim ve öğretim programı çerçevesinde çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkilerine ait temel kavramları vermenin yanı sıra çalışma yaşamına ilişkin ekonomik ve sosyal konularda da araştırmalara olanak sağlamaktadır. Bölümde, iktisat, işletme, muhasebe sosyoloji, psikoloji, hukuk, yönetim gibi sosyal bilimlerin ışığında çalışma yaşamının incelenmesi ve bu alanda mevcut olan sorunların çözümüne yönelik programların analizi hedef alınmaktadır.

PROGRAM ÇIKTILARI

1. Bireysel ve toplu çalışma ilişkilerinin temel kavramlarını, yürütümünü, bu ilişkilerde uyuşmazlık ve çatışma sürecini inceler, analiz eder ve yorumlayabilir.

2. Sosyal güvenliğin kişiler ve riskler bakımından kapsamını ve sosyal güvenlik programlarından yararlanma koşullarını açıklar ve yorumlayabilir.

3. Çalışma ilişkilerine dair yasama, yürütme ve yargı organlarının sorumluluklarını ve faaliyetlerini, çalışma ilişkisini düzenleyen ve denetleyen kamu kurumlarını, yapılarını, işleyişini ve sorumluluklarını açıklar.

4. Çalışmanın insan, çevre ve çalışan sağlığı üzerindeki etkilerini kavrar. Çalışmanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı devletin, işverenin ve çalışanın hak ve sorumluklarını açıklar.

5. Sosyal politikanın farklı tanımlarını yapar, tarihsel gelişimini amaçlarını, temel unsurlarını ve araçlarını belirtirken sosyal politika ile sosyal sorunlar ve sosyal gelişme arasındaki ilişkileri açıklar. Uluslararası sosyal politikayı oluşturan örgüt ve kurumları, bu kurumların yapısını ve işleyişini, uluslararası sosyal politikanın standartları ile hukuki kaynaklarını açıklar.

6. Başta üretim ve çalışma sistemi olmak üzere günümüz toplumlarının temel yapılarını ve örgütlenme biçimlerini kavrar; üretim ve çalışma ilişkileriyle toplumsal eşitsizlikler arasındaki bağlantılara, toplumsal çatışmaların doğasına ve bu çatışmalardan doğan örgütler ile çatışmaların düzenlenmesine yönelik kurumların rolüne ilişkin kuramsal, tarihsel ve yöntemsel analiz araçlarına sahip olur.

7. İstihdam, işsizlik, ücret, gelir dağılımı ve yoksulluk ile ilgili olguları kavramaya, çözümlemeye ve eleştirel bir bakışla tartışmaya yönelik kavramsal ve teorik donanımı edinir.

8. Çalışma ilişkilerinde örgüt/kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

9. Çalışma yaşamının sosyolojik boyutu ile ilgili ileri düzeyde bilgilere sahiptir, bu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarabilme, verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

10.    Çalışma yaşamında ve işyerinde sosyo-psikolojik açıdan insan ihtiyaçlarını odak alan yönetim anlayışı çerçevesinde edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.

11.  Ekip çalışması içinde bireysel veya ekip üyesi olarak değişik görevler alır, diğer sosyal bilim alanlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütür.

12.  Türkçe ve yabancı dilde yayımlanmış bilimsel çalışmaları takip edip açıklar. Bildiri, makale ve proje raporu gibi çalışmaları hazırlar.

13.  Edindiği bilgileri yaşam boyu geliştirecek öğrenme becerisini kazanır.

14.  Çalışma yaşamında sosyal taraflarla etkili iletişim kurar.

15.  Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

16.  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Bu bölümden mezun olanlar alanlarında araştırmacı olarak çalışabilecekleri gibi, kamu ve özel sektör işletmelerinin insan kaynakları yönetimi ve endüstri ilişkileri departmanlarında, işçi işveren sendikalarının ve kooperatiflerinin farklı kademelerinde uzman işgücü ihtiyacını karşılamak üzere, yönetici ve ekonomist olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kuruluşları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde müfettiş, uzman ya da ateşe olarak görev alabilecek niteliklere sahiptirler. Bunların yanında, özel danışmanlık şirketlerinde, Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere istihdam danışmanlığı hizmeti veren tüm kuruluşlarda da çalışabilirler.

ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans) programlarda öğrenim görebilirler.

DERS PLANI

Yürütülen program için bir dönemde 30 AKTS olacak şekilde dönem bazında verilen derslerin alınması gerekir.

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır.

Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. 

Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır.

Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir.

Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır.

Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir.

Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. 

Puan  Karşılığı

Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu

Katsayı

90-100

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

50-59

49 ve altı

AA

BA

BB

CB

CC

DC

DD

FD

FF

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.

Her ders için yarıyıl sonu başarı notu, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde bulundurularak, öğretim elemanı tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Bir dersten DD ve üzerinde not alan öğrenci dersi başarmış sayılmaktadır.

Lisans ve Önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.

MEZUNİYET ŞARTLARI

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler, ÇALIŞMA EKONOMİSTİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Tam zamanlı

BÖLÜM OLANAKLARI

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü eğitim-öğretim faaliyetleri 2 profesör, 3 doçent, 3 yardımcı doçent ve 6 araştırma görevlisi ile yürütülmektedir. Fakültemiz, kendisine ait yeni binasına 2002 yılında taşınmış olup, programın yürütülmesi için bir adet 50 bilgisayar kapasiteli bilgisayar laboratuarı ve yeterince dersliğe sahiptir.

AKTS Bilgi Paketi
Akademik Personel
Personel E-Posta
Öğrenci E-Posta
Yukarı Çık