HAKKIMIZDA

TARİHÇE

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1975 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı olarak Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu adıyla kurulmuş, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanarak eğitim–öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 1992 yılında, Muğla Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte Fakülteye dönüşerek Muğla Üniversitesi’nin çekirdeğini oluşturmuştur. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılında öğretime başlamıştır.

PROGRAM PROFİLİ

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde, yürütülen eğitim ve öğretim programı çerçevesinde çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkilerine ait temel kavramları vermenin yanı sıra çalışma yaşamına ilişkin ekonomik ve sosyal konularda da araştırmalara olanak sağlamaktadır. Bölümde, iktisat, işletme, muhasebe sosyoloji, psikoloji, hukuk, yönetim gibi sosyal bilimlerin ışığında çalışma yaşamının incelenmesi ve bu alanda mevcut olan sorunların çözümüne yönelik programların analizi hedef alınmaktadır.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 1-Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları ve çeşitli kaynakları kullanarak bireysel ve toplu çalışma ilişkilerinin temel kavramları, yürütümü, bu ilişkilerde uyuşmazlık ve çatışma süreci hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2-Sosyal güvenliğin kişiler ve riskler bakımından kapsamı ve sosyal güvenlik programlarından yararlanma koşulları hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3-Çalışma ilişkilerine dair yasama, yürütme ve yargı organlarının sorumluluklarını ve faaliyetlerini, çalışma ilişkisini düzenleyen ve denetleyen kamu kurumlarını, yapılarını, işleyişini ve sorumluluklarını açıklar.
4-Çalışmanın insan, çevre ve çalışan sağlığı üzerindeki etkilerini kavrar. Çalışmanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı devletin, işverenin ve çalışanın hak ve sorumluklarını açıklar. Sosyal hakların evrenselliği, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
5-Sosyal politikanın farklı tanımlarını yapar, tarihsel gelişimini, amaçlarını, temel unsurlarını ve araçlarını belirtirken sosyal politika ile sosyal sorunlar ve sosyal gelişme arasındaki ilişkileri açıklar. Uluslararası sosyal politikayı oluşturan örgüt ve kurumları, bu kurumların yapısını ve işleyişini, uluslararası sosyal politikanın standartları ile hukuki kaynaklarını açıklar.
6-Başta üretim ve çalışma sistemi olmak üzere günümüz toplumlarının temel yapılarını ve örgütlenme biçimlerini kavrar; üretim ve çalışma ilişkileriyle toplumsal eşitsizlikler arasındaki bağlantılara, toplumsal çatışmaların doğasına ve bu çatışmalardan doğan örgütler ile çatışmaların düzenlenmesine yönelik kurumların rolüne ilişkin kuramsal, tarihsel ve yöntemsel analiz araçlarına sahip olur. Böylelikle alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
7-İstihdam, işsizlik, ücret, gelir dağılımı ve yoksulluk ile ilgili alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakışla değerlendirmeye yönelik kavramsal ve teorik donanımı edinir.
8-Çalışma ilişkilerinde ve alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
9-Çalışma yaşamının sosyolojik boyutu ile ilgili ileri düzeyde bilgilere sahiptir, bu bilgileri ilgili kişi ve kurumlar ile ekip arkadaşlarına aktarabilme, verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak aktarabilme becerisine sahiptir.
10-Çalışma yaşamında ve işyerinde sosyo-psikolojik açıdan insan ihtiyaçlarını odak alan yönetim anlayışı çerçevesinde edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
11-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bağımsız bir çalışma yürütebileceği gibi ekip çalışması içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır, diğer sosyal bilim alanlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütür.
12-Türkçe ve yabancı dilde yayımlanmış bilimsel çalışmaları takip edip açıklar. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için bildiri, makale ve proje raporu gibi çalışmaları hazırlar ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar.
13-Edindiği bilgileri yaşam boyu geliştirecek öğrenme becerisini kazanır ve bu yönde olumlu tutum geliştirebilir.
14-Çalışma yaşamında sosyal taraflarla etkili iletişim kurar.
15-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
16-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

SINAV DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşturmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40'dır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60'ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00'nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler

MEZUNİYET KOŞULLARI
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve gerekmektedir.

MEZUN İSTİHDAMI

Bu bölümden mezun olanlar alanlarında araştırmacı olarak çalışabilecekleri gibi, kamu ve özel sektör işletmelerinin insan kaynakları yönetimi ve endüstri ilişkileri departmanlarında, işçi işveren sendikalarının ve kooperatiflerinin farklı kademelerinde uzman işgücü ihtiyacını karşılamak üzere, yönetici ve ekonomist olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kuruluşları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde müfettiş, uzman ya da ateşe olarak görev alabilecek niteliklere sahiptirler. Bunların yanında, özel danışmanlık şirketlerinde, Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere istihdam danışmanlığı hizmeti veren tüm kuruluşlarda da çalışabilirler.

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

EĞİTİM TÜRÜ
Lisans
>